Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της Αίγλης Ζαππείου είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον.

Έχοντας ως στόχο λοιπόν την λειτουργία της σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility), που περιλαμβάνουν την Εταιρική Διακυβέρνηση, το Κοινωνικό έργο, τις Πολιτιστικές παρεμβάσεις και τα Περιβαλλοντικά θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό η Αίγλη Ζαππείου, προβαίνει σε ανακύκλωση όλης της γραφικής ύλης και επίσης συμμετέχει μέσω χορηγιών σε εκδηλώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 
© Copyright 2012 · Αίγλη Ζαππείου: Eίσοδος από Βασ. Όλγας · Tηλ.: 210.33.69.300 · E-mail: info@aeglizappiou.gr · Διαθέσιμο Parking · Art by Yiannis Veslemes